The 41th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 17 2008

Okinawa City Budokan

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata Sadaji Ishikawa
(Futenma)
Fumiya Chinen
(Yamashiro)
Naoki Kinjho
(Futenma)
Kyu Woman Kata Hatsumi Miyazato
(Awase)
Kumi Ue
(Yomitan)
Katsuno Shimojho
(Ageda)
Dan Man Kata Asao Nakasone
(Cyatan)
Takenori Uechi
(Futenma)
Kenji Sueyoshi
(Cyatan)
Dan Woman Kata Syoko Tamanaha
(Cyatan)
Masako Arashiro
(Koza)
Kazuyo Tomori
(Cyatan)
Sonen Kata Syozan Arakaki
(Tokyo Fukagawa)
Moriyasu Ohkawa
(Futenma)
Seiken Nashiro
(Cyatan)
Dan Dantai Kata Futenma Dojo Ctatan Dojo B  
Kyu Man Kumite Fumiya Chinen
(Yamashiro)
Taishi Kuroki
(Tokyo Fukagawa)

Sadaji Ishikawa
(Futenma)

Inuman Suaruta
(Yamashiro)
Kyu Woman Kumite Kumi Ue
(Yomitan)
   
Dan Man Kumite Ken Fukuchi
(Cyatan)
Tsunemi Hirayasu
(Cyatan)

Futoshi Sueyishi
(Cyatan)

Kenji Sueyoshi
(Cyatan)
Dan Woman Kumite Masako Arashiro
(Koza)
Syoko Tamanaha
(Cyatan)
 
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.