The 42th Okinawa Karate Do Championship Tournament

September 24 2009

Okinawa City Budokan

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata Toshiyuki Kameya
(Awase)
Link Chery
(Giniwan)
Naoki Toguchi
(Futenma)
Kyu Woman Kata Arisa Ohkura
(Awase)
Minako Johnson
(Yomitan)
Tomomi Asato
(Awase)
Dan Man Kata Asao Nakasone
(Cyatan)
Isamu Ohshiro
(Koza)
Atsushi Hamada
(Awase)
Dan Woman Kata Masako Arashoro
(Koza)
Kazuyo Tomori
(Cyatan)
Kumi Ue
(Yomitan)
Sonen Kata Moriyasu Ohkawa
(Futenma)
Seikem Nashiro
(Cyatan)
Kaneyasu Kaneshima
(Koza)
Dan Dantai Kata Cyatan Dojo A Cyatan Dojo B Awase Dojo A
Kyu Man Kumite Iketut Miarta
(Yamashiro)
   
Kyu Woman Kumite Tomomi Asato
(Awase)
   
Dan Man Kumite Hirokuni Takara
(Cyatan)
Atsushi Hamada
(Awase)

Syugo Sakihama
(Cyatan)

Kenji Sueyoshi
(Cyatan)
Dan Woman Kumite Masako Arashiro
(Koza)
Kazuyo Tomori
(Cyatan)
 
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.